top of page
Vergaderen in Amsterdam

Algemene voorwaarden

The Location by Kitchen Inc.

1. Algemeen

1.1 Definities:

Verhuurder:

The Location gevestigd aan de Kerkstraat 413 te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68792549.

Gebruiker:

De persoon die, of het bedrijf dat, tijdelijk gebruik maakt van één van de door Verhuurder ter beschikking gestelde ruimtes.

Verhuren en faciliteren van vergader- en evenementenruimtes en ter beschikking stellen van catering en al hetgeen tussen Verhuurder en Gebruiker verder is afgesproken in het kader van de overeenkomst.

Diensten:

Verhuren en faciliteren van vergader- en evenementenruimtes en ter beschikking stellen van catering en al hetgeen tussen Verhuurder en Gebruiker verder is afgesproken in het kader van de overeenkomst. 

2. Toepasselijkheid

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst van huur, opdracht of gebruik tussen gebruiker en Verhuurder, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2  Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor zakelijke relaties/cliënten/gasten van de gebruiker indien zij gebruik maken van de door verhuurder ter beschikking gestelde ruimte.

2.3  Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De Gebruiker en Verhuurder zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomt, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

2.4  Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

 

2.5  Indien Verhuurder niet steeds strikte naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat Verhuurder het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.

3. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven

3.1  Alle aanbiedingen van Verhuurder zijn vrijblijvend. Door verhuurder uitgebrachte offertes zijn 7 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door Gebruiker wordt aanvaard, dan heeft Verhuurder het recht om het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2  Aanbiedingen die door Verhuurder worden gedaan op de website worden steeds gedaan op voorwaarden dat de aangeboden ruimte en faciliteiten op de gewenste tijdstippen beschikbaar zijn.

3.3  Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte c.q. aanbiedingen binden Verhuurder op geen enkele wijze. Verhuurder is steeds bevoegd om dergelijke kennelijke verschrijvingen en vergissingen te herstellen.

3.4  Aanvaarding van een offerte vindt schriftelijk plaats door ondertekenen van de betreffende offerte of een nader op te stellen (concept) overeenkomst.

3.5  Wanneer de aanvaarding door Gebruiker op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

3.6  De in de aanbiedingen, offertes, prijs c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten.

3.7  Indien het aanbod is gebaseerd op door de Gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Verhuurder gerechtigd de in het aanbod vermelde tarieven aan te passen.

3.8  Aanbiedingen, offertes en/of prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.9  Verhuurder is gerechtigd prijzen en tarieven opnieuw vast te stellen. De nieuwe tarieven gelden met ingang van het moment van wijziging voor alle gebruikers van de ruimte die vanaf moment van wijziging een ruimte afnemen bij Verhuurder.

3.10  Bij het eenzijdig wijzigen van het programma en/of het aantal gasten, kan de geldigheid van de overeenkomst onmiddellijk vervallen.

4. Toegang en gebruik ruimtes

4.1  De ruimtes van Verhuurder zijn alleen toegankelijk door de Gebruiker en de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/gasten. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/gasten tijdens hun verblijf in de ruimte van Verhuurder en dient zorg te dragen dat zij deze algemene voorwaarden en de huisregels van Verhuurder stipt naleven.

4.2  Toegang tot en gebruik van de ruimtes van Verhuurder vindt plaats op eigen risico en met inachtneming van de geldende huisregels. Verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte artikelen.

4.3. In alle ruimtes mag niet worden gerookt en er zullen geen brandgevaarlijke zaken (zoals kaarsen e.d.) of andere artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte worden gebruikt.

4.4  Verhuurder behoudt zich het recht voor om bepaald gebruik van de ruimtes te weigeren of bij de sturen als daartoe aanleiding is.

4.5  Verhuurder behoudt zich het recht voor de gebruiker of zakelijke relaties/cliënten/gasten van de gebruiker te weigeren indien daartoe naar het oordeel van Verhuurder aanleiding is.

4.6  Verhuurder heeft ruimtes op rustige locaties in de stad en hecht waarde aan een goede relatie met omwonenden. Gebruiker mag bij het gebruik van de ruimte geen hinder of last veroorzaken voor de omwonende. De Gebruiker zal ervoor zorgen dat vanwege hem/haar aanwezige derden dit evenmin doen.

4.7  Gebruiker zal de gereserveerde ruimte achterlaten zoals deze bij aanvang wordt aanvaard. Alle kosten van reparatie, schoonmaak of herstel van de ruimte zijn voor rekening van de gebruiker voor zover deze kosten zijn gemaakt om de ruimte in oorspronkelijke staat terug te brengen. 

4.8 Gebruiker wordt geacht de ruimte, meubilair en overige inrichting op de daarvoor bestemde manier te gebruiken. Schade aan de ruimte of bezittingen van Verhuurder door oneigenlijk of onjuist gebruik, zal worden verhaald op Gebruiker. Verhuurder staat niet toe dat er in de ruimte veranderingen worden aangebracht, tenzij Verhuurder vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

5. Reserveringen en annuleringen

5.1 Om zeker te zijn van beschikbaarheid van de ruimte op de gewenste datum en tijdstip, dient de Gebruiker per e-mail te reserveren.

5.2 Alleen definitieve reserveringen geven recht op gebruik van de betreffende ruimte op de datum en tijdstip waarvoor deze zijn geboekt.

5.3 In het geval Gebruiker een reservering binnen 60 dagen voor de geboekte datum annuleert brengt Verhuurder 50% van de overeengekomen prijs in rekening. In het geval Gebruiker een reservering binnen 14 dagen voor de geboekte datum annuleert brengt Verhuurder 100% van de overeengekomen prijs in rekening.

5.4 Bij het reserveren van uren dient de gebruiker rekening te houden met de noodzakelijke voorbereidingstijd voor en eventuele uitloop van zijn/haar activiteiten in de ruimte. Indien de ruimte direct aansluitend is gereserveerd door een ander zorgt de Gebruiker ervoor dat de ruimte tijdig wordt vrijgegeven.

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht aan de zijde van de Gebruiker of Verhuurder, is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de gebruiker, te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de gebruiker voor een redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 Onder overmacht aan de zijde van Verhuurder wordt in het kader van de algemene voorwaarden verstaan: iedere niet-toerekenbare tekortkoming van Verhuurder zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsstoringen, mededelingen van de gemeente, inbraak, brand, sabotage, internet- of stroomstoringen of een andere technische storing.

6.3 Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de gebruiker gehouden zijn/haar verplichtingen jegens Verhuurder na te komen.

7. Prijzen, betaling en incassokosten 

7.1  Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.

7.2  Betaling dienst steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verhuurder aan te geven wijze in Euro’s.

7.3  Voor bijeenkomsten waarvan de kosten meer dan € 1.000,00 bedragen wordt een voorschot van 50% van de totale kosten in rekening gebracht. Het restant wordt door middel van een reguliere factuur in rekening gebracht en dient binnen de in artikel 7.2 genoemde termijn voldaan te worden.

 

7.3/b Een Aanbetaling/Voorschot kan niet worden teruggevorderd bij annulering zoals bij punt 5 en punt 6

7.4  Voor bijeenkomsten waarvan de kosten meer dan € 2.000,00 bedragen wordt een voorschot van 70% van de totale kosten in rekening gebracht. Het restant wordt door middel van een reguliere factuur in rekening gebracht en dient binnen de in artikel 7.2 genoemde termijn voldaan te worden.

7.5  Indien Gebruiker in gebreke blijft in de betaling van een factuur, dan is Gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

7.6  Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar verschuldigde bedrag aan Verhuurder. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Gebruiker is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.7  Indien de gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de gebruiker. De Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlands incasso-praktijk gebruikelijk is.

7.8 Indien gebruiker langer van The Location gebruikt maakt dan is afgesproken kan dringend worden verzocht om het gehuurde te verlaten ivm het klaar zetten voor een volgende huurder.

7.9 In het geval dat gebruiker langer van The Location gebruikt maakt dan is afgesproken, zal er minimaal € 90,- voor het eerste uur worden bijgerekend, daarna € 120,- per uur. Het staat de beheerder echter vrij om gebruiker uit the Location te zetten

8. Klachten

8.1 Gebruiker is verplicht de ruimte direct na ingebruikneming te controleren en eventuele zichtbare onvolkomenheden, beschadigingen en/of afwijkingen aan de ruimte te melden. Klachten tijdens het gebruik van de ruimte of de faciliteiten dienen eveneens direct te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Gebruiker. 

8.2 Verhuurder zal zich inspannen om deze klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen, zodat de gebruiker de ruimte en de faciliteiten in gebruik kan nemen of het gebruik kan voortzetten. Klachten omtrent de staat of defecten, gebreken of andere onvolkomenheden aan het pand, zal Verhuurder direct oppakken.

8.3 Indien de klacht niet direct kan worden verholpen, waardoor Gebruiker de ruimte of de faciliteiten niet kan gebruiken, zal Verhuurder Gebruiker aanbieden de gereserveerde uren op een ander tijdstip in te zetten. Indien er sprake is van bijkomende schade gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijheidsartikel.

8.4 Overige klachten ten aanzien van de ruimte of de faciliteiten of de diensten van Verhuurder dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 7 dagen- na gebruik van de ruimte schriftelijk aan Verhuurder worden gemeld.

8.5 In geval van een terechte klacht, zal Verhuurder Gebruiker de gelegenheid bieden de gereserveerde uren op een ander tijdstip in te zetten.

8.6 Indien een klacht niet binnen de voorafgaande vermelde termijn aan Verhuurder is gemeld, wordt de ruimte geacht in goede staat in gebruik genomen te zijn en aan de gebruiksovereenkomst te beantwoorden en worden de faciliteiten en/of de diensten van Verhuurder geacht conform de gebruiksovereenkomst te zijn geleverd c.q. uitgevoerd.

8.7 Klachten schorten de betalingsverplichting van de gebruiker niet op.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Verhuurder zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de gebruiker de ruimte tijdens de gereserveerde uren ongestoord en naar behoren kan gebruiken en dat deze termijn en de overige door haar geleverde faciliteiten of uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de hieraan te stellen redelijke eisen. Buiten deze verantwoordelijkheid aanvaardt Verhuurder geen enkele aansprakelijkheid.

9.2 Verhuurder is voor de bereikbaarheid afhankelijk van een (telefonie)provider. Verhuurder zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar niet in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de telefoon, dan wel per e- mail. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt c.q. zal lijden in verband met het niet ononderbroken dan wel niet volledig beschikbaar zijn van deze diensten.

9.3  Onverminderd hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel is Verhuurder slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Verhuurder voor vervolgschade, zoals bedrijfsschade, winstdervingen en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4  Gebruiker is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

9.5  Indien Verhuurder aansprakelijk is voor de door gebruiker geleden schade te alle tijden beperkt tot maximaal het gemiddelde factuurbedrag voor de gereserveerde uren van de ruimte.

9.6  Gebruiker dient Verhuurder uiterlijk binnen 1 maand nadat hij/zij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen worden zijn met de door hem/haar geleden schade hiervoor aan te spreken.

9.7  Verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Gebruiker of in opdracht van Gebruiker door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

9.8  Verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies, diefstal of beschadiging van de door gebruiker en/of dienst zakelijke relaties/cliënten/gasten meegebrachte zaken. 

9.9 Het op locatie van of ingehuurd door verhuurder opslaan en laten verblijven van inventaris en/of goederen is geheel op risico van huurder

 

 

9.10  Verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijke schade aan een van de deelnemers, het betreden van de ruimte(n) is geheel op eigen risico.

9.11  Gebruiker is tijdens het gebruik van de ruimte verantwoordelijk voor het veilig opslaan, bewaren en adequaat beschermen van eigen (vertrouwelijke en/of bedrijfs-) informatie of die van zijn/haar zakelijke relaties/cliënten/gasten.

Verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade door diefstal, beschadiging, verlies, kopiëren of (onrechtmatig) gebruik, door medegebruikers van de ruimte of derden, van deze vertrouwelijke informatie. Gebruiker vrijwaart Verhuurder uitdrukkelijk voor alle aanspraken van zijn/haar cliënten/gasten of derden tot vergoeding van deze schade.

9.12 Gebruiker kan Verhuurder niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a) door ondeskundig gebruik of gebruik in

strijd met de bestemming van de ruimte en/of de faciliteiten of gebruik hiervan in strijd met de door of namens Verhuurder verstrekt instructies, adviezen, gebruiksaanwijzing etc. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Gebruiker aan Verhuurder verstrekte of voorgeschreven gegevens, informatie of overige materialen;

b) door aanwijzingen of instructies van of namens Gebruiker;

c) doordat door of namens Gebruiker reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan de ruimte of faciliteiten zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Verhuurder.

9.13 Gebruiker is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Verhuurder uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

10. Toepasselijkrecht

10.1 Op de tussen Verhuurder en Gebruiker gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Verhuurder is gevestigd, zij het dat Verhuurder altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Gebruiker is gevestigd.

The Location

Kitchen Incorporated B.V.

KvK 68792549

BTW 8575.94.230 B01

Kerkstraat 413
1017 HX te Amsterdam 

Offerte
bottom of page